Přeskočit na obsah

GDPR

Informace pro klienta Beskydského centra duševního zdraví o zpracování osobních údajů

1. ÚVOD

Stáváte se klienty/pacienty Beskydského centra duševního zdraví ve Frýdku-Místku. Aby Vám mohla být poskytnuta řádná péče formou příslušné sociální a zdravotní služby, je zapotřebí, abychom v nezbytném rozsahu zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zákon č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č.111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů v plném znění a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.

2. Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním zdravotní služby v rámci Beskydského centra duševního zdraví je Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Charita Frýdek-Místek:

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Elišky Krásnohorské 321

Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

IČO: 00534188

Statutární zástupce správce:

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M, ředitel nemocnic

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bc. Klára Dokoupil Banotová

558 415 004

poverenec@nemfm.cz

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním sociální služby v rámci Beskydského centra duševního zdraví je Charita Frýdek-Místek:

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Charita Frýdek-Místek

Fr. Čejky 450

738 01 Frýdek-Místek

IČO: 269 90 881 

Statutární zástupce správce:

Mgr. Martin Hořínek, MBA, ředitel

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hořínek, MBA

605 232 813

martin.horinek@charitafm.cz

Pro Vaši informaci dále uvádíme, že správcem Vašich osobních údajů je též Ministerstvo práce
a sociálních věcí z titulu Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, ze kterého je Beskydské centrum duševního zdraví financováno.   

Jednotné kontaktní místo

Pro zjednodušení Vaší komunikace se správci osobních údajů pro Vás Beskydské centrum duševního zdraví zřídilo jednotné kontaktní místo, které bude vyřizovat veškeré Vaše dotazy, požadavky
a připomínky:

Beskydské centrum duševního zdraví

El. Krásnohorské 249

738 01 Frýdek-Místek 

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví III.“ Reg. Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, č.r. 1/9646/2020, č.r. 2/9646/2020

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč BCDZ zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Poskytnutí ambulantní péče
 • Příprava a výdej léků a jiných přípravků
 • Poskytování individuální psychiatrické rehabilitace
 • Poskytování sociální služby – sociální rehabilitace
 • Monitorování vybraných telefonních linek za účelem zajištění kontinuální péče
  o pacienta
 • Dopravní zdravotnická služba
 • Studie, registry, související s poskytovanou zdravotní péči
 • Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)
 • Poskytnutí bezplatného připojení k internetu
 • Lékárna
 • Řešení stížností

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností BCDZ, které je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tyto povinnosti BCDZ vyplývají z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
  o zdravotních službách),
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví
 • vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Beskydské centrum duševního zdraví zpracovává o Vaší osobě jednak běžné osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje) a jednak i zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu, politických názorech, náboženském vyznání apod.), u nichž je zajištěna zvýšená ochrana. 

Vzhledem k tomu, že náplní Beskydského centra duševního zdraví je zajištění zdravotní a sociální služby na základě ústní či písemné smlouvy s pacientem/klientem, které představuje významný veřejný zájem a podléhá striktní zákonné regulaci, přičemž činnost Beskydského centra duševního zdraví je financována mj. z Evropského sociálního fondu a následně též z veřejného zdravotního pojištění, probíhá zpracování osobních údajů zejména na základě těchto právních titulů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů – smlouva o poskytování zdravotní služby (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen (článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – oprávněným zájmem je zde sdílení dat v rámci multidisciplinárního týmu Beskydského centra duševního zdraví v zájmu zajištění vyšší přidané hodnoty komplexní sociálně-zdravotní služby pro klienty/pacienty;
 • zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů (článek 9 odst. 2 písm. g) GDPR); a
 • zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče, či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva členského státu (článek 9 odst. 2 písm. h).
 • Zpracování osobních údajů, které nelze zahrnout pod některý z výše uvedených případů, je možné pouze na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu. Pokud takový případ nastane, budete o něm předem v dostatečných podrobnostech informováni, abyste mohli svobodně rozhodnout, zda svůj souhlas ke zpracování osobních údajů udělíte či nikoli. 

Jsme povinni Vás dále informovat, že z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů.

 • Oprávněné zájmy BCDZ nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Poskytnutí bezplatného připojení k internetu pacientům, návštěvám a zajištění bezpečnosti počítačové sítě. Z důvodu zabezpečení Wi-Fi sítě identifikujeme zařízení
a evidujeme MAC adresu zařízení. Záznamy z o připojeném zařízení jsou uchovávány po dobu maximálně 90 dnů od jejich pořízení; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, BCDZ je samo nezveřejňuje. 

 • Kategorie dotčených osobních údajů

Poskytovatel zdravotní služby je ze zákona povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci, která tvoří soubor informací vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Součástí zdravotní dokumentace jsou tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)
 • adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)
 • údaje o zdravotním stavu
 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb je ze zákona povinen vést a uchovávat evidenci
o poskytování služby, především být schopen prokázat, že postupuje v souladu se zákonem o sociálních službách a stanovených standardů kvality. Jsou to tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, věk, adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail, pohlaví, dosažené vzdělání, informace o finanční a majetkové situaci, výše a druh sociálních dávek, důchodu, příspěvků a jiných příjmů, druh práce, způsob výplaty důchodu, informace o soběstačnosti, rodinné situaci, individuální plány, cíle a přání klienta, průběh poskytování služby
 • osobní údaje zvláštních kategorií: údaje o zdravotním stavu (rozumí se včetně informací o zdrav. péči, lékařích, diagnózách, průkazů OZP, svéprávnosti, projevech zdravotního stavu).

V případě, že je na Vaši žádost vedena o poskytované sociální službě anonymní evidence, budete v maximální možné míře (v závislosti na možnostech technického řešení) neidentifikovatelní.

Naprostá většina osobních údajů, které zpracováváme, jsou údaje získané přímo od Vás. Pokud některé údaje získáme z jiného zdroje, poskytneme Vám informaci o příslušné kategorii získaného osobního údaje a jeho zdroji, ledaže se jedná o případ, na nějž se vztahuje povinnost zachování důvěrnosti podle článku 14 odst. 5 písm. d) GDPR. 

 • Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (uchovávat) pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud nepomine účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. 

Beskydské centrum duševního zdraví používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů klientů / pacientů:

 • K nakládání se zdravotnickou dokumentací, které je upraveno v §53 – 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 • k účelu plnění úkolu ve veřejném zájmu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po stanovenou dobou archivace;
 • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu;
 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy. Za účelem ochrany našich práv mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po zániku závazků z uzavřené smlouvy. V případě hrozby, zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • v případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte možnost kdykoli souhlas odvolat s tím, že Vaše údaje v tomto rozsahu přestaneme zpracovávat.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Beskydské centrum duševního zdraví je oprávněno, resp. na základě právních předpisů povinno sdílet Vaše osobní údaje s dalšími subjekty. Vaše osobní údaje však předáváme pouze v nezbytném rozsahu a tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Osobní údaje, které jsou od Vás získány poskytovatelem zdravotní služby nebo poskytovatelem sociální služby jsou pro účely poskytnutí komplexní sociálně – zdravotní služby vzájemně sdíleny multidisciplinárním týmem v rámci Beskydského centra duševního zdraví.

Oprávněnými příjemci Vašich osobních údajů jsou dále:

 • osoby oprávněné ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace;
 • veřejné zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR;
 • Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • orgány oprávněné provádět kontroly a audity;
 • orgány veřejné moci, je-li to nezbytné pro výkon jejich činnosti na základě zákona (okresní soud, policie);
 • zpracovatelé osobních údajů a osoby s přístupem k osobním údajům, se kterými je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a zajištěna mlčenlivost;

Aktualizace Vašich osobních údajů:

Beskydské centrum duševního zdraví vynakládá maximální úsilí, aby zajistilo přesnost a aktuálnost Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), prosím informujte nás, abychom zjednali okamžitou nápravu.

3. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená další práva. 

V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Beskydské centrum duševního zdraví Vám zajišťuje výkon zejména následujících práv: 

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

Máte právo získat od BCDZ potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

BCDZ je povinno poskytnout Vám bezplatně první kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud je tato žádost učiněna v průběhu ambulantního vyšetření. Za případné další kopie však je BCDZ oprávněno požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které BCDZ vznikly.

Požádáte-li zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohlo BCDZ přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;
  3. BCDZ již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
 • 1. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li BCDZ zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo
 • 2. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje -li BCDZ zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů BCDZ nebo třetí strany.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 

www.uoou.cz

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

 • právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje BCDZ nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

Upozornění

BCDZ má právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako klient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako BCDZ má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že BCDZ Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

4. Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v článku 3?

4.1 Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

 • písemně dopisem zaslaným na adresu BCDZ:

Beskydské centrum duševního zdraví

El. Krásnohorské 249

738 01 Frýdek-Místek, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“. Odpověď Vám bude zaslána doporučeným dopisem „do vlastních rukou“.

elektronicky prostřednictvím e-mailu s elektronicky ověřeným podpisem zaslaného na adresu poverenec@nemfm.cz, vlastimil.petr@charitafm.cz

 • Přes datovou schránkuID datové schránky nemocnice: xupk6pr

Ověření Vaší totožnosti požadujeme úředně. V případě osobního doručení žádosti totožnost žadatele ověří zaměstnanec BCDZ.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné
e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:

 • svoji totožnost
 • specifikujte, jaké právo uplatňujete

4.2 Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako BCDZ jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je BCDZ oprávněno odmítnout žádosti vyhovět.